m. Wynnyky, +38 (032) 296-40-24
Historia

Historyczna spu?cizna miasta Wynnyky


Wynnyky - jedna z najdawniejszych kolonii na okolicach Lwowa, które by?o zamieszka?e lud?mi ju? w IV-III st. przed n.e. To miejsce po?o?one na drodze, ?e odwiecznie jednoczy? dwa majestatyczne miasta: Lwów ta Kijów. Wynnyky by?o ufundowano w drugej po?owie XIII wieku Galicja-wo?y?skim ksi?ciem Lwem Dani?em. Najpierw miasto nosi?o nazw? Ma?y Wynnyk. Tutaj by?a zbudowana twierdza, która, po zachwycie w XIV wieku Galicja-wo?y?skiego ksi?stwa polskimi feuda?ami, by?a przekazana mnisiemu orderowi piarow.

W ci?gu wieków Wynnyky by?y ?wiadkiem wielu historycznych wydarze?, ?e zdarza?y si? na Galicjach ziemiach. Pierwsze kronikarskie wspomnienie o mie?cie datuje si? 22 sierpnia 1352 i odnosi si? przed ksi???c? dob?, kiedy Wynnyky ta Mlyniwci by?o podarowano przy zas?udze lwowskiemu  Bertol'du, ?e by?o potwierdzono w tym?e roku polskim królem Kazimierzem ???. Poczergowo d?browami Wynnyk w?ada?y Grzegorz Szteher, Jan Berneczyj, Wan'ko Lagodows'kyj ta inne. W 1666 r. dzi?ki Stanis?awowi Zamojs'komu Wynnyky otrzyma?y magdeburskie prawo z wszystkimi prawami i przywilejami, niemal na 10 lat przedtem za Lwów. Na terenie Wynnyk wówczas by?y rozmieszczone m?yn, rybna sadzawka ta szynk. Obok przechodzi? znany z XV st. Glynjans'kyj droga, która prowadzi?a na Woloszczynu. Prawdopodobny, grodzisko w Wynnykah istnia? jeszcze w czasach ksi?stw, ale pierwsze wspomnienia o ugruntowanym gmachie w?a?cicieli Wynnyk odnosz? si? do XV?? st. Ostatnim w?a?cicielem zamku by? Biskup Samuel Golowins'kyj, który w 1778 r. przekaza? go do daru ?onie Cisar Marii-Tereziji. W tym  roku do zamku by?a przeniesionoa tytoniowa fabryka.

Od tej pory malutkie miasteczko Wynnyky przekszta?ci?o si? na du?e na te czasy przemys?owe centrum. Bez przesady mo?na powiedzie?, ?e wszystko, co by?o zbudowane w  tych czasach w Wynnykah – zrobiono z tytoniowego dymu. W XV??? st. grodzisko i rozmieszczona w nim fabryka gorza?y, potem budowla by?a przebudowana odpowiednio do ??da? przemys?owego obiektu. Ale, w zasadzie, gmach odziedziczy? planowanie zamku. To najdawniejsza w Ukrainie tytoniowa fabryka.

Cala zamkowa góra w osiedlu by?a okryta przypilnowanymi winnicami. Pó?niej na te ziemie przyjechaly  32 rodziny  z Bawarii i te  zalozyly  tutaj  niemieck? koloni?, któr? nazwa?y  Wajnbergen (w t?umaczeniu z niemieckiej – Winna Gora. W Galicji przedmie?ciu Lwowa  ka?dej ?rody odbywaly  si? du?e jarmarki, gdzie mieszkancy Wynnyk i Mlyniwciw mia?y swoje handlowe szeregi, gdzie ka?dy ?ytiel  móg? spróbowa? dystyngowane wina ta naby? soczyste grona winogrona z pagórków Wynnyk.

Niedaleko od Wynnyk, w Lyczakiws'komu rejonie Lwowa, znajduje si? malarskie jezioro, które zosta?o ukochanym miejscem dla odpoczynku w?ród Lwowian.  Wynnykiws'ke jezioro – to sztuczny zbiornik wodny. Ono by?o wykonane   jak rekreacyjna strefa w 1953 roku w Wynnykiws'komu lasie, wtedy  by?a wykonana prystan  wodna, ?odziowa stacje i pla?e. Przed 1970-х lata do jeziora chodzi? еlektropojazd od stacji «Lyczakiw». Do pocz?tku 1990-х lat zbiornik wodny nosi? nazw? Komsomo? jezioro. Bardziej na pó?noc jeziora po?o?ony ci?g Lwów-Wynnyky i lesista Dawydows'ka grz?da, na której po?o?one majestatyczne Czarcie g?azy.