m. Wynnyky, +38 (032) 296-40-24
Legenda

Legenda za?o?enia restauracji Winna Góra Winniki  


Wys?awione w rozmaitych legendach ta fantazyjnych epopejach. Bardzo ciekaw? jest romantyczna h istoria, ?e zwi?zuje miasto z Czarcimi g?azami. Wed?ug opowiada?, na tych g?azach zamieszka? straszny smok, który trzyma? wszystkie okolice w l?kie i comiesi?czny domaga?, ?eby mu przyprowadza?y m?od? ?licznotk? z Wynnyk, któr? on zjada?. Ch?opi wylali morze ?ez, jednak nic nie mog?y uczyni? z smokiem. Ale pewnego razu m?ody ?owca odwa?y? si? zast?pi? swoj? bogdank? narzeczon?, na któr? wypad? los. On nadszed? do smoka w dziewcz?cej odzie?y, ogoliwszy w?sy. Kiedy smok przeci?gn?? pazurze, ?eby zje?? swoj? kolejn? ofiar?, przebrany ?mia?ek niespodziewanie dosta? miecz i odr?ba? mu g?ow?. Straszny smok zgin??, ale mówi?, ?e nawet dzi? na g?azach mo?na zobaczy? ?lady od jego pazurów. A Wynnyky i do teraz s?yn?, jak miasto nieodpartych panien.

Wed?ug opowiada? tej legendy  w?a?nie miasto by?o ufundowane jak osiedle hodowców winoro?li, albo, jak ich jeszcze nazywa?y, winniki, ludzi, które hodowa?y winogrono. Jak odnotowuj? rocznikarze, o tej porze po wszystkiej Ukrainie by?y sprzyjaj?ce warunki dla sadownictwa ta uprawy winoro?li. Na naszych ziemiach plantacje winogrona rozpo?ciera?y si? od pionów Zamkowej góry w Lwowie, wzd?u? tera?niejszej ulicy Lyczakiws'koji i do Wynnyk. W tych miejscach jeszcze dot?d stoi odg?os dono?nych g?osów hodowców winoro?li i ich weso?ych pie?ni, ?e towarzyszy?y ka?de zbieranie winogrona ta stawa?y si? jego zako?czeniem. Corocznie, wed?ug opowiada?, Wynnyky dawa?y 50 – 100 bary? wina do ksi???cego sto?u. Uprawa winoro?li i winiarstwo zosta?a podstawowym zaj?ciem mieszka?ców Wynnyk.

W ko?cu XVII wieku. przy tytoniowej fabryce by? browar na 40 bary?  z trzema kotlami. Produkcj? zaopatrywa?y w zajazd przy drodze do Brodów ta w karczmach, które by?y przy królewskiej fabryce tytoniu. Na?al', czas bezustanny ta nieub?agany i te budowle, jak i grodzisko w Wynnykah, by?y zniszczone wojnami ta czasem. Jednak pami?? ludzka dochowa?a wspomnienia ta przekazy o Z?otym wieku Wynnyk tego czasu i wkrótce w podnó?u zamkowej góry w poblizu bitej drogi na Brody, w miejscu gdzie sta? szynk pani Kul'czyc'koji, zaistnia?a  przytulna restauracja, która otrzyma?a swoj? nazw? z g??bi s?awnej przesz?o?ci naszego miasta - «Winna Góra».

Ka?da rodzina винників w?ada?a swoim w?asnym sposobem hodowli winogrona ta sekretnym przepisem przygotowywania wina. Te wiedze udziela?y si? z pokolenia do pokolenia i doszed?y przed nasze czasy. I dzi?, w?adaj?c donios?ym do?wiadczeniem ta przestrzegaj?c tradycji rodzonej ziemi,»oferuje ka?demu interesantowi припідняти kurtyn? przesz?o?ci i chocia? na mgnienie znale?? si? w dawno?ci, w?ród majestatycznych winnic, delektuj?c ka?dy haust niezwykle смачного wina. Poczujcie i wy staro?ytn? legend?!